اقبالیاتِ فارسی سالی یک مرتبہ منتشر می شود.

   اقبالیاتِ فارسی بہ مطالعاتِ دقیق در پیرامونِ شخصیت و شعر و اندیشۂ علامہ دکتر محمد اقبال لاہوری و  تمام رشتہ ہای علمی و ادبی مورد علاقۂ وی از جملہ اسلام، فلسفہ، تاریخ، جامعہ شناسی، ادیان، ادبیات تطبیقی، باستان شناسی و جز آن، اختصاص دارد و از مقالات در بارۂ این موضوعات استقبال می کند.

        مقالاتِ مندرج در اقبالیاتِ فارسی صرفاً نمودار آراءِ نویسندگان آنھاست.

        اقبالیاتِ فارسی در کوتاہ کردن و ویرایش مقالات آزاد است.

        استفادہ از مطالبِ اقبالیاتِ فارسی با ذکر منبع مجاز است.

بھای این شمارہ

150  روپیہ پاکستانی 25000 ریال ایرانی 5 دلار امریکایی

٭٭٭

مقالات بہ نشانی زیر فرستادہ شود

اقبال اکادمی پاکستان

(حکومت پاکستان، وزارت ثقافت)

لاہور، خیابان ایوان اقبال، ایوان اقبال، طبقہ ششم

صندوق پُستی 1308

تلفن: 6314150-43-0092

دور نویس:6346396-42-0092

پستِ الیکترونیک Iqbalacad@lhr.com:

ویب سائت www.allamaiqbal.com: