دل ما بیدلان بردند و رفتند


د
ل ما بیدلان بردند و رفتند
مثال شعلہ افسردند و رفتند
بیا یک لحظہ با عامان درآمیز
کہ خاصان بادہ ہا خوردند و رفتند