دل من در گشاد چون و چند است


دل من در گشاد چون و چند است
نگاہش از مہ و پروین بلند است
بدہ ویرانہ ئے در دوزخ او را
کہ این کافر بسی خلوت پسند است