جہان از خود برون آوردۂ کیست؟


جہان از خود برون آوردۂ کیست؟
جمالش جلوہء بی پردہ
ٔ کیست؟
مرا گوئی کہ از شیطان حذر کن
بگو با من کہ او پروردہ
ٔ
کیست؟