یکی اندازہ کن سود و زیان را


یکی اندازہ کن سود و زیان را
چو جنت جاودانی کن جہان را
نمی بینی کہ ما خاکی نہادان
چہ خوش آراستیم این خاکدان را