تو میدانی حیات جاودان چیست؟


تو میدانی حیات جاودان چیست؟
نمی دانی کہ مرگ ناگہان چیست؟
ز اوقات تو یکدم کم نگردد
اگر من جاودان باشم زیان چیست؟