بدن واماندہ و جانم در تک و پوست


بدن واماندہ و جانم در تک و پوست
سوی شہری کہ بطحا در رہ اوست
تو باش اینجا و با خاصان بیامیز
کہ من دارم ہوای منزل دوست