دل بی قید من در پیچ و تابیست


دل بی قید من در پیچ و تابیست
نصیب من عتابی یا خطابیست
دل ابلیس ھم نتوانم آزرد
گناہ گاہگاہ من صوابیست