صبنت الکاس عنا ام عمرو


صبنت الکاس عنا ام عمرو
وکان الکاس مجراہا الیمنیا
اگر این است رسم دوستداری
بدیوار حرم زن جام و مینا