بخود پیچیدگان در دل اسیرند


بخود پیچیدگان در دل اسیرند
ھمہ دردند و درمان ناپذیرند
سجود از ما چہ میخواہی کہ شاہان
خراجی از دہ ویران نگیرند