روم راہی کہ او را منزلی نیست


روم راہی کہ او را منزلی نیست
از آن تخمی کہ ریزم حاصلی نیست
من از غمہا نمی ترسم ولیکن
مدہ آن غم کہ شایان دلی نیست