می من از تنک جامان نگہ دار


می من از تنک جامان نگہ دار
شراب پختہ از خامان نگہ دار
شرر از نیستانے دور تر بہ
بہ خاصان بخش و از عامان نگہ دار