ترا این کشمکش اندر طلب نیست


ترا این کشمکش اندر طلب نیست
ترا این درد و داغ و تاب وتب نیست
از آن از لامکان بگریختم من
کہ آنجا نالہ ہای نیم شب نیست