ز من ہنگامہ ئی وہ این جہان را


ز من ہنگامہ ئی وہ این جہان را
دگرگون کن زمین و آسمان را
ز خاک ما دگر آدم برانگیز
بکش این بندہ سود و زیان را