جہانی تیرہ تر با آفتابی


جہانی تیرہ تر با آفتابی
صواب او سراپا نا صوابی
ندانم تا کجا ویرانہ ئے را
دہی از خون آدم رنگ و آبی