دلی در سینہ دارم بی سروری


دلی در سینہ دارم بی سروری
نہ سوزی در کف خاکم نہ نوری
بگیر از من کہ بر من بار دوش است
ثواب این نماز بی حضوری