چہ گویم قصہ دین و وطن را


چہ گویم قصہ دین و وطن را
کہ نتوان فاش گفتن این سخن را
مرنج از من کہ از بی مہری تو
بنا کردم ہمان دیر کہن را