مسلمانی کہ در بند فرنگ است


مسلمانی کہ در بند فرنگ است
دلش در دست او آسان نیاید
ز سیمائی کہ سودم بر در غیر
سجود بوذر و سلمان نیاید