نخواہم این جھان و آن جہان را


نخواہم این جھان و آن جہان را
مرا این بس کہ دانم رمز جان را
سجودی دہ کہ از سوز و سرورش
بوجد آرم زمین و آسمان را