چہ میخواہی ازین مرد تن آساے


چہ میخواہی ازین مرد تن آساے
بہ ہر بادی کہ آمد رفتم از جای
سحر جاوید را در سجدہ دیدم
بہ صبحش چہرہ شامم بیارای