بہ آن قوم از تو میخواہم گشادی


بہ آن قوم از تو میخواہم گشادی
فقیہش بی یقینی کم سوادی
بسی نادیدنے را دیدہ ام من
’’مرا ای کاشکی مادر نزادی‘‘