نگاہ تو عتاب آلود تا چند


نگاہ تو عتاب آلود تا چند
بتان حاضر و موجود تا چند
درین بتخانہ اولاد براہیم
نمک پروردہ
ٔ نمرود تا چند