اگر می آید آن دانای رازی


اگر می آید آن دانای رازی
بدہ او را نواے دل گدازی
ضمیر امتان را می کند پاک
کلیمی یا حکیمی نی نوازی