متاع من دل درد آشنای است


متاع من دل درد آشنای است
نصیب من فغان نارسای است
بخاک مرقد من لالہ خوشتر
کہ ہم خاموش و ہم خونین نوای است