دل از دست کسی بردن نداند


دل از دست کسی بردن نداند
غم اندر سینہ پروردن نداند
دم خود را دمیدی اندر آن خاک
کہ غیر از خوردن و مردن نداند