دل ما از کنار ما رمیدہ


دل ما از کنار ما رمیدہ
بہ صورت ماندہ و معنی ندیدہ
ز ما آن راندہ درگاہ خوشتر
حق او را دیدہ و ما را شنیدہ