نداند جبرئیل این ہای و ہو را


نداند جبرئیل این ہای و ہو را
کہ نشناسد مقام جستجو را
بپرس از بندہ
ٔ بیچارۂ خویش
کہ داند نیش و نوش آرزو را