شب این انجمن آراستم من


شب این انجمن آراستم من
چو مہ از گردش خود کاستم من
حکایت از تغافلہای تو رفت
ولیکن از میان برخاستم من