چنین دور آسمان کم دیدہ باشد


چنین دور آسمان کم دیدہ باشد
کہ جبرئیل امین را دل خراشد
چہ خوش دیری بنا کردند آنجا
پرستد مومن و کافر تراشد