عطا کن شور رومے ، سوز خسرو


عطا کن شور رومے ، سوز خسرو
عطا کن صدق و اخلاص سنائے
چنان با بندگی در ساختم من
نگیرم گر مرا بخشے خدائی