مسلمان فاقہ مست و ژندہ پوش است


مسلمان فاقہ مست و ژندہ پوش است
ز کارش جبرئیل اندر خروش است
بیا نقش دگر ملت بریزیم
کہ این ملت جہان را بار دوش است