جہان تست در دست خسی چند


جہان تست در دست خسی چند
کسان او بہ بند ناکسی چند
ہنرور میان کارگاہان
کشد خود را بہ عیش کرکسی چند