مریدی فاقہ مستی گفت با شیخ


مریدی فاقہ مستی گفت با شیخ
کہ یزدان را ز حال ما خبر نیست
بما نزدیک تر از شہرک ماست
ولیکن از شکم نزدیکتر نیست