دگرگون کشور ہندوستان است


دگرگون کشور ہندوستان است
دگرگون آن زمین و آسمان است
مجو از ما نماز پنجگانہ
غلامان را صف آرائی گران است