ز محکومی مسلمان خود فروش است


ز محکومی مسلمان خود فروش است
گرفتار طلسم چشم و گوش است
ز محکومی رگان در تن چنان سست
کہ ما را شرع و آئین بار دوش است