’’الایا خیمگی خیمہ فروھل


’’الایا خیمگی خیمہ فروھل
کہ پیش آہنگ بیرون شد ز منزل‘‘
خرد از راندن محمل فرو ماند
زمام خویش دادم در کف دل