نگاہی داشتم بر جوہر دل


نگاہی داشتم بر جوہر دل
تپیدم ، آرمیدم در بر دل
رمیدم از ہوای قریہ و شہر
بہ باد دشت وا کردم در دل