ندانم دل شہید جلوہ کیست


ندانم دل شہید جلوہ کیست
نصیب او قرار یک نفس نیست
بہ صحرا بردمش افسردہ تر گشت
کنار آب جوئی زار بگریست