مپرس از کاروان جلوہ مستان


مپرس از کاروان جلوہ مستان
ز اسباب جہان برکندہ دستان
بجان شان ز آواز جرس شور
چو از موج نسیمی در نیستان