بہ این پیری رہ یثرب گرفتم


بہ این پیری رہ یثرب گرفتم
نوا خوان از سرود عاشقانہ
چو آن مرغی کہ در صحرا سر شام
گشاید پر بہ فکر آشیانہ