گریبان چاک و بی فکر رفو زیست


گریبان چاک و بی فکر رفو زیست
نمی دانم چسان بی آرزو زیست
نصیب اوست مرگ ناتمامی
مسلمانی کہ بی ’’اللہ ہو‘‘ زیست