حق آن دہ کہ ’’ مسکین و اسیر‘‘ است


حق آن دہ کہ ’’ مسکین و اسیر‘‘ است
فقیر و غیرت او دیر میر است
بروی او در میخانہ بستند
در این کشور مسلمان تشنہ میر است