عروس زندگی در خلوتش غیر


عروس زندگی در خلوتش غیر
کہ دارد در مقام نیستی سیر
گنہکاریست پیش از مرگ در قبر
نکیرش از کلیسا ، منکر از دیر