بہ چشم او نہ نور و نی سرور است


بہ چشم او نہ نور و نی سرور است
نہ دل در سینہ
ٔ او ناصبور است
خدا آن امتے را یار بادا
کہ مرگ او ز جان بی حضور است