مسلمان زادہ و نامحرم مرگ


مسلمان زادہ و نامحرم مرگ
ز بیم مرگ لرزان تا دم مرگ
دلی در سینہ چاکش ندیدم
دم بگسستہ ئی بود و غم مرگ