ملوکیت سراپا شیشہ بازی است


ملوکیت سراپا شیشہ بازی است
ازو ایمن نہ رومی نی حجازی است
حضور تو غم یاران بگویم
بہ امیدی کہ وقت دل نوازی است