تن مرد مسلمان پایدار است


تن مرد مسلمان پایدار است
بنای پیکر او استوار است
طبیب نکتہ رس دید از نگاہش
خودی اندر وجودش رعشہ دار است