مسلمان شرمسار از بی کلاہی است


مسلمان شرمسار از بی کلاہی است
کہ دینش مرد و فقرش خانقاہی است
تو دانی در جہان میراث ما چیست؟
گلیمی از قماش پادشاہی است