مپرس از من کہ احوالش چسان است


مپرس از من کہ احوالش چسان است
زمینش بدگہر چون آسمان است
بر آن مرغی کہ پروردی بہ انجیر
تلاش دانہ در صحرا گران است