بہ چشمش وانمودم زندگی را


بہ چشمش وانمودم زندگی را
گشودم نکتہ فردا و دی را
توان اسرار جانرا فاش تر گفت
بدہ نطق عرب این اعجمی را